CHRZEST

Nauki przed Sakramentem Chrztu św.:

 • Katecheza dla rodziców chrzestnych – piątek, po Mszy św. wieczorowej

Przygotowania do Sakramentu Chrztu św.:

 1. Właściwym miejscem udzielania chrztu jest własny kościół parafialny (kan. 857 KPK). W parafii Matki Bożej Pocieszenia chrztu udziela się w niedzielę podczas mszy świętej o godz. 10.30
 2. Rodzice powinni zgłosić dziecko do chrztu około 2 tygodnie przed planowanym terminem chrztu.
 3. Rodzice chrzestni zobowiązani są do uczestnictwa w katechezie chrzcielnej. Rodzice i chrzestni przed chrztem powinni przystąpić do sakramentu spowiedzi.
 4. Rodzicami chrzestnymi mogą być praktykujący katolicy, mający co najmniej 16 lat, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Potwierdzeniem tego jest posiadanie zaświadczenia z własnej parafii. Funkcji rodziców chrzestnych nie mogą pełnić osoby niepraktykujące lub pozostające w niesakramentalnych związkach małżeńskich, a także uczniowie, którzy nie uczestniczą w katechezie szkolnej.
 5. Akt chrztu jest sporządzany i podpisywany przez rodziców i chrzestnych na kilka dni przed terminem chrztu, w godzinach pracy kancelarii parafialnej. Należy okazać akt urodzenia dziecka z USC, dowody osobiste lub inny dokument potwierdzający tożsamość; chrzestni przedstawiają wypełnione zaświadczenia z własnej parafii.
 6. Na liturgii chrzcielnej należy mieć tzw. białą szatę i świecę chrzcielną.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Nauki przedmałżeńskie:

 • W niedzielę o godz. 17.00
 • Indywidualne spotkania w Poradni Rodzinnej – poniedziałek o godz. 17.00

Przygotowania do zawarcia małżeństwa:

 1. W sytuacji zwyczajnej małżeństwo jest zawierane we własnej parafii narzeczonego lub narzeczonej. Zgodnie z prawem kościelnym o tym, do której parafii się należy, decyduje faktyczne zamieszkanie (pobyt), a nie zameldowanie (kan. 102 KPK).
 2. Na wstępnej rozmowie z duszpasterzem narzeczeni ustalają termin ślubu i otrzymują indeksy do nauk przedślubnych. Najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu należy spisać protokół przedślubny. Narzeczeni powinni przedstawić następujące dokumenty:
  • dowody osobiste
  • aktualne świadectwa chrztu (wystawione nie dawniej niż przed 6 miesiącami)
  • świadectwo bierzmowania (jeżeli brakuje adnotacji o bierzmowaniu na świadectwie chrztu)
  • świadectwo religii z ostatniej klasy nauki szkolnej
 3. Przygotowanie duchowe do małżeństwa obejmuje:
  • udział w cyklu katechez przedmałżeńskich
  • trzy indywidualne spotkania w poradni rodzinnej
  • dwukrotną spowiedź, po spisaniu protokołu oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem.
 4. W ostatnim tygodniu przed ślubem narzeczeni wraz ze świadkami zgłaszają się do parafii, w której ma się odbyć ślub, w celu spisania aktu zawarcia małżeństwa. Potrzebne są następujące dokumenty:
  • dowody osobiste
  • wypełniony indeks katechez przedmałżeńskich
  • zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach przedślubnych
  • licencja, jeżeli małżeństwo zawierane jest poza własną parafią,
  • zaświadczenie z USC (3 egz.) uprawniające do ?ślubu konkordatowego? lub świadectwo wcześniej zawartego małżeństwa cywilnego.
 5. W sytuacjach nadzwyczajnych należy skonsultować się z duszpasterzem w kancelarii parafialnej.

Filmowanie i fotografowanie uroczystości kościelnych podlega przepisom liturgicznym i powinno być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem.

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

 • W dni powszednie – 6.45 – 7.00; 17.30 – 18.00
 • W niedzielę i święta – podczas Mszy Świętych
Aktualizacja: 30 listopada 2011